+48 451 210 000

POLITYKA PRYWATNOŚCI Fundacji „TAK IT IZI”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „TAKE IT IZI”, z siedzibą we Wrocławiu (53-137) przy Al. Wiśniowej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001022347, NIP: 8992953522, REGON: 524627360;
 2. Fundacja nie posiada Inspektora danych osobowych. W kwestii ochrony danych osobowych można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem adresu e-mail: izimeeting@gmail.com
 3. Dane osobowe udostępnione Administratorowi poprzez listę̨ obecności/listę̨ uczestników wydarzenia organizowanego lub współorganizowanego przez Fundację „TAKE IT IZI” będą̨ przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w celu udziału w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację „TAKE IT IZI” Rodzaj danych osobowych udostępnionych Administratorowi określa opracowany przez Administratora wzór formularza rejestracyjnego.
 4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:
  1. Realizacji zobowiązań przyjętych przez Organizatora w ramach organizowanego Zlotu
  2. Ochrony przed roszczeniami i dochodzeniami roszczeń (dbanie o interes gospodarczy i wizerunek Administratora, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
  3. Publikację wizerunku Uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i partnerów.

 

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało niemożliwością wykonania zobowiązań przyjętych przez Administratora w ramach organizowanego Zlotu. Skutkiem tego będzie brak możliwości udziału w Zlocie.
 2. Przekazane dane osobowe nie będą̨ przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 3. Przekazane dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których te dane zostały zebrane, oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również̇ dla udokumentowania działalności Fundacji „TAKE IT IZI”. W przypadku zaistnienia uzasadnionej technicznej, prawnej lub innej ważnej przyczyny dane zostaną zanimizowane lub usunięte.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również̇ w formie profilowania.
 7. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust 1 lib b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w imprezie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której te dane dotyczą
 8. Dokonanie rejestracji i zgłoszenie udziału w Zlocie jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie Zlotu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.